Algemene voorwaarden The Social Habit Versie februari 2022

Artikel 1 | Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 The Social Habit: de eenmanszaak The Social Habit, gevestigd te (4615 EX) Bergen op Zoom, aan het Lourdesplein 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82687064, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. Dingemans.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan The Social Habit opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan The Social Habit opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering, begeleiding, (online) training en ontwikkeling op het gebied van content marketing, content planning en social media in de ruimste zin van het woord, die The Social Habit voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen The Social Habit en opdrachtgever met als doel The Social Habit producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van opdrachtgever.

1.6 Partijen: The Social Habit en opdrachtgever samen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.

1.8 Website: www.thesocialhabit.nl.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Social Habit gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Door ondertekening van een offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging of schriftelijke goedkeuring van de opdracht door opdrachtgever, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.5 The Social Habit heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. The Social Habit zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen danwel deze op haar website publiceren.

2.6 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en). Het recht op ontbinding geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.7 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

2.8 Indien The Social Habit op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

3.1 Een uitgebrachte offerte door The Social Habit is geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte is aangegeven.

3.2 Een aanbod of offerte wordt schriftelijk door The Social Habit aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft The Social Habit het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Social Habit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 The Social Habit kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.6 The Social Habit mag opdrachten zonder enige opgaaf van redenen weigeren.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

3.8 Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor The Social Habit pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 4 | De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever het aanbod schriftelijk heeft aanvaard danwel indien opdrachtgever een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met The Social Habit heeft ondertekend.

4.2 Wanneer de aanvaarding van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van The Social Habit komt de overeenkomst pas tot stand indien The Social Habit schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

4.3 In gevallen waarin opdrachtgever een opdracht aan The Social Habit verstrekt zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra The Social Habit de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra The Social Habit met de uitvoering daarvan is begonnen.

 

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt The Social Habit de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

5.1 The Social Habit voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. The Social Habit heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie en gegevens, dat noodzakelijk is om de overeenkomst volledig en correct uit te voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van The Social Habit. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Social Habit zijn verstrekt, heeft The Social Habit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

5.3 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van één dag, enkele weken of maanden. De looptijd en de duur van de overeenkomst wordt bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk gecommuniceerd tussen partijen.

5.4 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.

5.5 Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door The Social Habit.

5.6 The Social Habit heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren.

5.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Social Habit het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd de betreffende fase(n) goed te keuren. Bij geen bericht mag The Social Habit de uitgevoerde werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond beschouwen.

5.8 The Social Habit heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, is The Social Habit niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.9 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van The Social Habit op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5.10 Indien opdrachtgever informatie en gegevens dient aan te leveren dat noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze informatie en gegevens aan The Social Habit heeft verstrekt.

 

5.11 The Social Habit heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar haar oordeel wenselijk is.

Artikel 6 | Prijzen en tarieven

6.1 Alle prijzen die The Social Habit hanteert voor haar diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals administratiekosten, reiskosten, verzendkosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 The Social Habit heeft het recht om haar prijzen te allen tijde aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 

6.3 Indien The Social Habit een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is The Social Habit niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer er tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan The Social Habit, dat in redelijkheid niet van The Social Habit kan worden gevergd, dat The Social Habit de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 7 | Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 The Social Habit behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of tussentijdse betaling van opdrachtgever te verlangen.

7.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Algemene voorwaarden The Social Habit Versie: februari 2022

7.6 Bij niet tijdige betaling behoudt The Social Habit zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten danwel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.7 In geval van niet tijdige betaling, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft The Social Habit, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

7.8 The Social Habit is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatst geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

7.9 In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

7.10 De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

7.11 Door opdrachtgever gedane betalingen worden door The Social Habit ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

7.12 Alle door The Social Habit te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.13 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering in het Kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aan de zijde van opdrachtgever zijn de vorderingen van The Social Habit onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft The Social Habit het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling, te beëindigen of op te schorten.

 

7.14 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8 | Herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van koop op afstand, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. The Social Habit mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden verplicht.

8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegeven op de afgenomen dienst, het product heeft ontvangen, of: • Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. • Indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop de het laatste onderdeel is ontvangen. Algemene voorwaarden The Social Habit Versie: februari 2022 6

8.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.

8.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.

8.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen schriftelijk danwel per e-mail aan The Social Habit kenbaar te maken.

8.6 De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk aan The Social Habit kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Producten moeten naar onderstaand adres retour worden verzonden: The Social Habit Lourdesplein 1 4615 EX Bergen op Zoom

8.7 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door The Social Habit gegeven instructies te worden geretourneerd.

8.8 De consument draagt het risico en de bewijslast van een juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht. 8.9 The Social Habit vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan The Social Habit.

8.10 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.

8.11 Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaard levering, worden niet door The Social Habit vergoed.

 

8.12 Van het herroepingsrecht wordt niet ten nadele van de consument afgeweken.

Artikel 9 | Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door The Social Habit, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra The Social Habit de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

9.2 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.

9.3 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 

9.4 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 10 | Overmacht

10.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die The Social Habit niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van The Social Habit kan worden verlangd, dan is The Social Habit gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van de The Social Habit, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van The Social Habit. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop The Social Habit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Social Habit niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3 Indien de overmachtsituatie twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van The Social Habit gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is The Social Habit gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

10.5 The Social Habit is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

11.1 The Social Habit heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting, waarbij The Social Habit de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. The Social Habit heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.

11.2 The Social Habit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Social Habit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan The Social Habit kan worden toegerekend; • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.3 The Social Habit is nooit aansprakelijk voor geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie, letselschade of immateriële schade.

11.4 Indien The Social Habit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.

11.5 The Social Habit is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt; • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen van The Social Habit door opdrachtgever. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

• gebruik van de diensten en/of producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;

• overschrijding van uitvoerings- of (op)leveringstermijnen;

• fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur of enige blokkades op social media platforms;

• storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van (online) programma’s, cursussen en trainingen;

• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie, gegevens, documenten en/of materialen van The Social Habit en/of opdrachtgever;

• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; • het niet behalen van het beoogde doel/tegenvallende resultaten.

11.6 The Social Habit heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel c.q. verbetering van de opdracht of het leveren van een nieuw product.

11.7 Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij The Social Habit te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart The Social Habit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Social Habit geleverde producten en/of diensten.

Artikel 12 | Opschorten en ontbinding

12.1 The Social Habit heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, danwel (2) indien The Social Habit kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

12.2 The Social Habit is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

12.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Social Habit op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

12.5 The Social Habit behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door opdrachtgever of derden.

Artikel 13. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken c.q. producten die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden geleverd, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

13.2 Alle door The Social Habit geleverde producten blijven eigendom van The Social Habit tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens The Social Habit uit hoofde van enige met The Social Habit gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 14 | Annulering en verzetten afspraken

14.1 In geval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is The Social Habit gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.

14.2 Tussentijdse annulering van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, behoudens de bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden het volledige aankoopbedrag te voldoen, tenzij er naar het oordeel van The Social Habit aanleiding is om anderszins overeen te komen. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is opdrachtgever in dat geval verplicht het gehele aankoopbedrag in één keer te voldoen aan The Social Habit.

14.3 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal The Social Habit vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

14.4 The Social Habit is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde annulerings- of schadevergoeding.

14.5 De opdrachtgever dient afspraken minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die minimaal 24 uur voor de afspraak worden verzet, zullen niet in rekening worden gebracht, mits het verzetten van de afspraak een gevolg is van onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever dient de onvoorziene omstandigheid aan te kunnen aantonen wanneer The Social Habit hierom vraagt.

 

14.6 The Social Habit behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande werkzaamheden te verzetten of te annuleren indien The Social Habit geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 15 | Geheimhouding

15.1 Wanneer partijen kennis nemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht c.q. dit noodzakelijk maken of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

15.2 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan The Social Habit verstrekt, zal The Social Habit zorgvuldig bewaren.

Artikel 16 | Intellectuele eigendomsrechten Algemene voorwaarden The Social Habit Versie: februari 2022 10 16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, adviezen, tekeningen, cursusmateriaal, video’s, foto’s, werkboeken en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij The Social Habit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2 De door The Social Habit geleverde producten, diensten en/of documenten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16.3 De inhoud van de website van The Social Habit, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van The Social Habit en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van The Social Habit.

16.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de door The Social Habit ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van The Social Habit.

16.5 Intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever toebehoorden blijven bij opdrachtgever. Ideeën en ontwikkelingen van opdrachtgever die voortvloeien uit trainingen en sessies met The Social Habit vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever.

16.6 The Social Habit heeft het recht om de (bedrijfs)naam en/of het logo van opdrachtgever te vermelden op haar website of social media voor eigen promotiedoeleinden. The Social Habit zal daarbij altijd de belangen van opdrachtgever in acht nemen.

16.7 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als The Social Habit geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens, documenten en/of materialen, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

16.8 Opdrachtgever vrijwaart The Social Habit tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

 

16.9 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van The Social Habit, zoals omschreven in dit artikel, door opdrachtgever, verbeurt opdrachtgever ten gunste van The Social Habit een, zonder rechtelijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete van € 2.500, – vermeerderd met 5% voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van The Social Habit om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 | Klachtenprocedure

17.1 Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten dienen schriftelijk binnen 7 dagen na levering/uitvoering danwel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan The Social Habit kenbaar te worden gemaakt.

17.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan The Social Habit te worden voorgelegd.

17.3 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

17.4 Na genoemde termijnen in lid 1 en 2 worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden The Social Habit Versie: februari 2022 11

17.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

 

17.6 Indien de producten reeds gebruikt zijn, of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd en/of beschadigd vervalt elk recht op reclame.

Artikel 18 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen The Social Habit en opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Social Habit is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

 

0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel